مكتبة الكتب العربية
ترتيب النتائج:
  • أكثر مشابهة
  • أحدث إضافة
... او بالأحرى ساطور اي اي كان ساطور كبير ... وصار يمشي باتجاه الغرفة اللي انا فيا ،، انا صرت اركد واصرخ وهو يلحقني ومعو ابرة مخدر ... ولما مسكني ...
تخته‌نبشته‌ای بگده(=ساطور) مانند از 《توپراق قلعه 》در گستره‌ی خاور ایران باستان که امروزه در ازبکستان جای‌گرفته است، به دبیره و زبان خوارزمی که زبانی ...
Jan 21, 2017 ... ... ساطور کردن دو دست بدبخت بیچاره مادر مرده شاهزاده عزیز الله میرزا پسر مرحوم آقا سردار نوه مرحوم نصرالله میرزای معروف به شاهزاده والی ولد ...
... ساطور کردن دو دست بدبخت بیچاره مادر مرده شاهزاده عزیز الله میرزا پسر مرحوم آقا سردار نوه مرحوم نصرالله میرزای معروف به شاهزاده والی ولد مرحوم مبرور شاهزاده ...
این حرف تو به این ‌ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه‌ای را ساطور گوشت کنی و گویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته‌ام، یا در دیگی زرین شلغم بار کنی یا کارد جواهرنشان به ...
این حرف تو به این ‌ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه‌ای را ساطور گوشت کنی و گویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته‌ام، یا در دیگی زرین شلغم بار کنی یا کارد جواهرنشان به ...
این حرف تو به این ‌ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه‌ای را ساطور گوشت کنی و گویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته‌ام، یا در دیگی زرین شلغم بار کنی یا کارد جواهرنشان به ...
این حرف تو به این ‌ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه‌ای را ساطور گوشت کنی و گویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته‌ام، یا در دیگی زرین شلغم بار کنی یا کارد جواهرنشان ...
این حرف تو به این ‌ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه‌ای را ساطور گوشت کنی و گویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته‌ام، یا در دیگی زرین شلغم بار کنی یا کارد جواهرنشان به ...
سَلَامُ اللَّهِ عَلى عَيْنَيك حَتّى مَطْلَعِ الفَجَر.