مكتبة الكتب العربية
ترتيب النتائج:
  • أكثر مشابهة
  • أحدث إضافة
... ﺑﺮﺟﺎم در ﺑﺴﺘﺮ آن و در ﭘ. ﯽ. ﮏﯾ. ﺳﺮ. ي. ﺗﺤﻮﻻت. ژ. ﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋ. ﮏﯾ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐ. ﺮﯿﯿ. ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧ. ﯽ. ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﺘﺎ. ﺞﯾ.
... برجام و حفظ برجام بوده که عملا شاهد گشایش خاصی در کشور نبودیم. برجام قرار بود کلیه تحریم‌ها را از بین ببرد خود وسیله‌ای برای تحریم بیشتر کشور گردید. در ...
در آستانه ورود انقلاب اسلامی به پنجمین دهه حیات خود، رئیس جمهور آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه ملت ایران، از توافق‌نامه برجام که بر اساس اراده جهانی ...
... برجام،. نمی. تواند. جایگزین. قوه. قضاییه. و. مجلس. شود. /. احمدی. نژاد. یک. ساعت. هم. نبا. ید. رئیس. جمهور. می. ماند ................................ ..........
... برجام. ؛. توافق ا. ی. ران. با. +1. 5. یو آ. نده. آن. 292. رودر رو با شیطان؛. ضعیت و روابط با آمریکاو. 295. رابطه ایران با. یچ. ؛ن. احیای. جاده ابریشم. 309.
... برجام نوشته‌اید، چند نکته قابل تامل است. در این نامه از طرفی پذیرفته‌اید که برجام با نظر مقام رهبری امضا شده است و از طرف دیگر از رییس‌جمهور خواسته‌اید که ...
... برجام) کمتر از نصف صادراتی است که به تنهایی به افغانستان انجام می‌شود؟ https://t.me/mo1389 · روسیه به دنبال تجزیه افغانستان! نظریه پرداز سیاسی و رهبر حزب ...
... برجام می شود. آنچه که تا امروز در خصوص برجام شنیده ایم، محدود به اطلاعاتی است که از منظر داخل ایران به ما ارائه شده است. نگاهی از بیرون آنهم از آن طرف میز و ...
... برجام- بوده‌اند، خود بخواهند با یک تبانی بزرگ، آن را پنهان کنند که این امر در دنیای امروز غیرممکن است و در نهایت منجر به متلاشی شدن کامل اعتماد مردمی می‌شود ...
ارارم برجام لمعب قوثولاو ةريثك ارارم برج دق نوكي روهشملا نإف هيلع. لضفا كلذل نوكي روهشملاف ةليلق ارارم برج امم ىوقاو دشا ةريثك. ريبدت يف رخآلا ةروكذملا ...