مكتبة الكتب العربية
ترتيب النتائج:
  • أكثر مشابهة
  • أحدث إضافة
ﺑﺮﺟﺎﻣ. ﯽ. ﮐﻪ ﺑﻌﺪ. از. 12. ﺳﺎل ﮐﺶ ﻣﮑﺶ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺪ. ي. در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و. ﺑﻌﺪ از را ... اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم، ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮد؛ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻤﺎن را از آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
Title, پىوست فرهنگى توافق هسته‌اى: "شناخت و ارزىابى آثار و پىامدهاى فرهنگى برجام". Author, جوکار، على‌ قلى. Publisher, Intishārāt-i Ās̲ar-i Fikr, 2017.
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified. Write review. برجام ؛ سىاست ها، دستاوردها و الزامات (سال٩٥).
عبرت هاى برجام - دستاوردهاى ىک نرمش قهرمانانه. Front Cover. 2019 - 152 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake ...
سنارىوهاى دوره 15 ساله اجراى توافق هسته اى اىران (برجام). About this book · Get Textbooks on Google Play. Rent and save from the world's largest eBookstore.
Oct 8, 2015 ... ‫به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا‬ ‫چند نفر که «دانشجو یا طلبه» معرفی‬ ‫شــده‌اند و برای اعتــراض به برنامه‬ ‫جامع اقدام مشترک (برجام) جلوی‬ ...
Jan 3, 2017 ... ‫دانشمندان ممتاز آمریکایی از ترامپ خواستند برجام را حفظ کند‬ ‫منبع‪ :‬سایت ب ب ‌ ‌یس فاریس‬ ‫ده ها دانشمند ممتاز در آمریکا روز‬ ‫دوشنبه در‬ ...
Oct 10, 2017 ... ‫مجــدد بــر ســر برجــام را رد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬آمریــکا پایبنــدی ایــران بــه‬ ‫برجــام را قبــول کــرده اســت و هیــچ‬ ‫نیــازی بــرای‬ ...
Aug 27, 2019 ... ‫ترامپ گفت که از برجام خارج می شود و افزود این بدترین توافق در‬ ... حکومت ایران بعد از امضای ‫برجام حوثی ها را با موشک بالستیک مجهز کرد‪ .‬‬ ...
Oct 24, 2015 ... ‫طرح اجرای برجام به تصویب مجلس ایران رسید‬ ‫رادیو فردا | طرح اجرای توافق اتمی ایران‬ ‫و شش قدرت ن‬ ‫جها ‪ ،‬پیش از آنکه به‬ ‫انبوه‬ ...